habarlar

Robot hakykatdanam kofe edip bilermi?

1

Adamlar ýaly, ähli maşynlar deň ýaradylanok.Käbir robot görnüşleri diňe güýmenje we tizlik hödürlän bolsa, beýlekiler sizi ýokary hilli içgi bilen geň galdyryp biler.

Umuman, bar bolan çözgütleri üç kategoriýa bölüp bolar:

1) Awtomatlaşdyrylan kiosklar: şu günler howa menzillerinden söwda merkezlerine çenli hemme ýerde gaty köp duşup bilersiňiz.Olarda täsirli üstünlikler ýok, ýöne kapuçinoňyza garaşmagyň kelle agyryny halas edip biler.Diňe isleýän kofäňizi saýlap, düwmä basyň.

2) Robot gol + awtomatlaşdyrylan kofe maşyn: bu kombinasiýa has gyzykly.Adatça, robot manipulýatoryny görüp boljak kiçijik kofe nokady ýa-da kiosk ýaly görünýär.Robot, tomaşa etmek üçin tomaşaçylarda tans ýa-da tolkun ýerine ýetirip biler.Aragatnaşyksyz ekran bilen sargyt edip bilersiňiz.Kofäňizi saýlanyňyzdan soň, robot bir käse alyp, içginiň dökülmegine garaşýan kofe maşynyna eltýär.Kubok doldurylandan soň, manipulýator sargydyňyz bilen size gaýdyp gelýär.Kafe X şeýle işleýär.

3) Robot barista: bular başga.Çözüw, edil öňküsi ýaly kofe nokadyna meňzeýär, ýöne markaly kofe jaýyndan professional espresso maşyn, ýylmaýjy, temperatura we beýleki zatlar bilen enjamlaşdyrylan.Bu ýerde robotyň gündelik işi has çylşyrymly, sebäbi aslynda kofe içýär. MOCA kafe robotybu çözgüdiň gowy mysalydyr.

Bu ýerde bilelikdäki robot (kobot) adam agzasynyň hereket derejesine deňdir.Hereket, professional baristanyň hereketlerini başdan ahyryna çenli aýna etmäge mümkinçilik berýär.Netije görnüp dur: has gowy kofe.


Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr