sahypa_banner1

Habarlar

 • Özbaşdak ykjam kafe-MOCA ROBOT KOFFEE KIOSKS

  Özbaşdak ykjam kafe-MOCA ROBOT KOFFEE KIOSKS

  MOCA robot kafe tehnologiýasy programmirlemegiň, mehanikanyň, elektronikanyň we awtomatlaşdyrmagyň birleşmesidir.Göçürilen we ýapyk ekrany bilen çydamly.Bu programma, bar bolan edaranyň giňelmegi ýa-da özbaşdak kiosk hökmünde aňsatlyk bilen işlenip bilner.Içerde ýa-da daşarda işläp biler ...
  Koprak oka
 • Awtomatlaşdyrylan kofe stansiýasynyň içinde robot barista

  Awtomatlaşdyrylan kofe stansiýasynyň içinde robot barista

  MOCA robot kofe kiosk, robot baristany öz içine alýan platformada döredildi.Adam alternatiwasy ýaly, bu ýerde ýaşaýan barista kofe içýär, guýýar we olara hyzmat edýär (ýylgyrman, ýöne uly hyzmat bilen).Awtomatlaşdyrylan kofe stansiýasy çalt, akylly ...
  Koprak oka
 • Robotly Barista kofäni nädip öndürýär

  Robotly Barista kofäni nädip öndürýär

  Akylly pilotsyz kofe roboty hökmünde, hakykatdanam näçeräk tehnologiýasy bar, daşarky adamlar görünip biler, diňe ýönekeý bir sargyt, önümçilik, eltip bermek, garaşylmadyk tehnologiýa.Kofe roboty we beýleki akylly robotlar hem köp sanly tehnologiýa konsentrasiýasyny öz içine alýar.Ialy ...
  Koprak oka
 • Robot hakykatdanam kofe edip bilermi?

  Robot hakykatdanam kofe edip bilermi?

  Adamlar ýaly, ähli maşynlar deň ýaradylanok.Käbir robot görnüşleri diňe güýmenje we tizlik hödürlän bolsa, beýlekiler sizi ýokary hilli içgi bilen geň galdyryp biler.Umuman aýdanyňda, bar bolan çözgütleri üç kategoriýa bölüp bolar: 1) Awtomatlaşdyrylan kiosklar: olara owadan duşup bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Robot Baristas: Kofe dükanlarynyň eýeleriniň näme üçin awtomatlaşdyrmaga gözleri bar?

  Robot Baristas: Kofe dükanlarynyň eýeleriniň näme üçin awtomatlaşdyrmaga gözleri bar?

  Awtomatlaşdyryş, kofe dünýäsi üçin daşary ýurt düşünjesi däl.Ilkinji espresso enjamyndan söwda kiosklaryna çenli prosesi ýönekeýleşdirmek synanyşyklary ösdi.Netijede, robot goluň latte gelmegi üçin size el degirmegi.Bu çakylyk, bilesigeliji aňy ret etmek kyn bolar ...
  Koprak oka
 • ROBOTIK BARISTAS OAMEUNY üýtgedýär, UTöne KÖMEK ÜÇIN HEM KIM?

  ROBOTIK BARISTAS OAMEUNY üýtgedýär, UTöne KÖMEK ÜÇIN HEM KIM?

  Müşderi üçin amatlylygy ýokarlandyrmak we kärhanalar üçin pul tygşytlamak üçin bölek satuw pudagynda awtomatlaşdyryş ösýär.Bölek satuw we azyk hyzmaty pudaklarynda has köp robot işleýändigini göreris.Geljekde has köp dükan we restoran doly awtomatlaşdyrylar.Moton Technology ...
  Koprak oka
 • MOCA pilotsyz awtomatiki kofe maşyn 2022-nji ýylda HUAJIAO azyk sergisi konferensiýasy

  MOCA pilotsyz awtomatiki kofe maşyn 2022-nji ýylda HUAJIAO azyk sergisi konferensiýasy

  29-njy iýuldan 31-nji iýul aralygynda Hytaýyň demirgazyk-gündogaryndaky iň uly we iň täsirli iýmit önümçiligi zynjyry sergisi - 2022-nji ýyldaky HUAJIAO Azyk sergisi konferensiýasy Şenýangyň Täze Bütindünýä sergi zalynda geçirildi.Müňden gowrak naharhana hünärmeni täze üýtgeşmeleri öwrenmek üçin Şenýanda ýygnandy, ne ...
  Koprak oka
 • Söwda Espresso maşynlary näme üçin beýle gymmat?

  Söwda Espresso maşynlary näme üçin beýle gymmat?

  Söwda espresso maşynlary bir sebäbe görä gymmat - köp kofe birleşmesiniň agyr iş ýüküni dolandyrmak üçin gurlupdyr.Iň gymmat öý espresso maşynlary hem iň esasy täjirçilik derejeli maşyna şem alyp bilmez.Söwda espresso maşynynyň agyr komp ...
  Koprak oka
 • Has pes çykdajylar, has uly girdeji, has bagtly müşderiler

  Has pes çykdajylar, has uly girdeji, has bagtly müşderiler

  Robot Barista näme?Robot barista, müşderilere iň oňat kofe tejribesini hödürlemek bilen bir hatarda ýokary hilli kofe we ​​ajaýyp hyzmatlary hödürlemek üçin döredilen awtomatlaşdyrylan kofe öndüriji.AI robot barista demlemek bilen baglanyşykly dürli amallary başarýar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin MOCA maýa goýmaly ýa-da näme üçin ýene MOCA maýa goýmaly?

  Näme üçin MOCA maýa goýmaly ýa-da näme üçin ýene MOCA maýa goýmaly?

  MOCA Kofe Solutions Doly awtomatiki Espresso Maşynlary, On-Tap Sowuk Garalama we Gyzgyn Kofe Ulgamlary, gözegçilik edilmedik sargyt / töleg çözgütleri we Robotic Arm tehnologiýasy.Tehnologiýamyz, adaty kafedäki hakyky espresso tejribesini ýerüsti awtomatlaşdyrylan eltiş bilen jübütleýär ...
  Koprak oka
 • Robot Baristadan täze bişirilen kofe

  Robot Baristadan täze bişirilen kofe

  Häzirki wagtda kofe kollej okuwçylary we ak ýakaly işçiler üçin okamak we işlemek üçin zerur içgileriň birine öwrüldi.Döwrebap kitaphananyň ofis binasynda süýt çaý dükany we desert dükany, ýöne kofe dükany bolup bilmez.Kofe aňy täzelemäge we okuwy gowulaşdyrmaga kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Kofe hyzmat edýän robotlaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Kofe hyzmat edýän robotlaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Üstünlikleri: Awtomatlaşdyryş we hil: Robot kafesi awtomatlaşdyrylyp bilinýän kofe hyzmat ediji ulgamdyr.Robot kafesi, söwda enjamyndan tapawutlylykda, täze noýba we hünärmen demlemek enjamlary bilen kofeniň taýýarlanýan ýeri.Robot tarapyndan hödürlenendigine garamazdan, kofe ajaýyp we üýtgeşikdir.Beýik ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3