sahypa_banner2

önüm

Içerki programma ssenarileri üçin täze moda robot süýt çaýy köşk

Robot süýt çaý kiosk MTD031A söwda merkezi, uniwersitet, ofis binasy, ulag merkezi we beýleki ýapyk gurşaw ýaly ýapyk amaly ssenariýalar üçin ýapyk görnüşli kiosk hökmünde döredildi.Bu robot süýt çaý kiosk, WeChat tölegini we Alipaýy goldaýan töleg ulgamlary arkaly onlaýn ýerleşdirilen sargytlara görä alkogolsyz içgileri öndürmek üçin bir robot goly bilen enjamlaşdyrylandyr.Alkogolsyz içgiler ýasamagyň ähli amallary, çaý öndürmegiň häzirki prosesini görkezýän hakyky yşyklandyryş görkezijisi bilen bilelikde robot goly bilen awtomatiki usulda dolandyrylýar.Bu süýt çaý kioskynda üç seriýaly içgi bar, olar degişlilikde merjen süýt çaýy, miweli çaý we gatyk çaýydyr.Tagamlar şeker derejesini, içginiň temperaturasyny we gaty goşundy mukdaryny üýtgetmek arkaly adamlar tarapyndan sazlanyp bilner.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen deslapky sargyt funksiýasy sarp edijileri sargytlary öňünden ýerleşdirmek we garaşmazdan içgileri almak üçin has amatly edip biler.


 • Seriýa:MOTEA
 • Model belgisi:MTD031A
 • Önümiň jikme-jigi

  Giriş

  Robot süýt çaý kiosk MTD031A söwda merkezi, uniwersitet, ofis binasy, ulag merkezi we beýleki ýapyk gurşaw ýaly ýapyk amaly ssenariýalar üçin ýapyk görnüşli kiosk hökmünde döredildi.Bu robot süýt çaý kiosk, WeChat tölegini we Alipaýy goldaýan töleg ulgamlary arkaly onlaýn ýerleşdirilen sargytlara görä alkogolsyz içgileri öndürmek üçin bir robot goly bilen enjamlaşdyrylandyr.Alkogolsyz içgiler ýasamagyň ähli amallary, çaý öndürmegiň häzirki prosesini görkezýän hakyky yşyklandyryş görkezijisi bilen bilelikde robot goly bilen awtomatiki usulda dolandyrylýar.Bu süýt çaý kioskynda üç seriýaly içgi bar, olar degişlilikde merjen süýt çaýy, miweli çaý we gatyk çaýydyr.Tagamlar şeker derejesini, içginiň temperaturasyny we gaty goşundy mukdaryny üýtgetmek arkaly adamlar tarapyndan sazlanyp bilner.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen deslapky sargyt funksiýasy sarp edijileri sargytlary öňünden ýerleşdirmek we garaşmazdan içgileri almak üçin has amatly edip biler.

  Önümiň beýany

  Robot süýt çaý kiosk MTD031A esasan meşhur içerki robot goly we buz dispenseri bilen enjamlaşdyrylandyr.Köşk korpusy, Q235B materialy bilen metaldan ýasalan gurluşy kabul edýär.Üç set birikdiriş tertibini üpjün edýär, olar 4G, WIFI we Ethernet.Suw üpjünçiligi kran suwunyň ýerine gallon barrel suwundan.Material doldurmak günde bir gezek bolup biler, bu konfigurasiýa we hakyky sarp edilişe baglydyr.

  Robot süýt çaý kioskynyň wezipeleri

  1 (3)
  1 (2)

  • Onlaýn zakaz edýän IOS we Android esasly programmalar.

  • Bilelikdäki robot goly bilen işleýän alkogolsyz içgiler.

  • Onlaýn zakaz ediň

  • Görüşiň täsiri (yşyklandyryş görkezijisi) we ses täsiri

  • Kamera arkaly real wagt gözegçiligini gurşap alýan kiosk.

  • Süýt çaý kiosk içerki enjamlaryň ýagdaýyna real wagt gözegçilik we näsazlyk duýduryşy.

  • Android esasly amal dolandyryş ulgamy.

  • Deňagramly material real wagt görkeziş we material goşmaça ýatlatma

  • Sarp ediş maglumatlary derňewi we eksport

  • Ulanyjy dolandyryşy we sargyt dolandyryşy.

  • Wechat tölemek we Alipaý

  Robot süýt çaý kioskynyň parametrleri

  Naprýa .eniýe 220V 1AC 50Hz
  Kuwwat oturdyldy 6250W
  Ölçegi (WxHxD) 1800x2400x2100mm
  Programma gurşawy Içerde
  Içginiň ortaça wagty 80 sekunt
  Iň köp käse (bir gezek material iýmitlendirmek) 200 käse
  Suwuklyk üpjünçiligi üçin kanallaryň sany 8
  Miwe dykylyşy üçin kanallaryň sany 4
  Gaty endik bilen üpjün etmek üçin kanallaryň sany 3
  Töleg usuly WeChat töleýär we Alipaý

  Önümiň artykmaçlyklary

  Pilotsyz operasiýa

  ● Arassaçylyk we howpsuzlyk

  Maintenance Bejerişiň pes bahasy

  Oper Işiň pes bahasy

  Lex Çeýe ýerleşdiriş

  Installation Gurmak we göçürmek aňsat

  Appl Birnäçe ulanylýan ssenariýa

  ● Birnäçe içginiň tagamlary

  ● Kiçi meýdany eýeleýär


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Harytkategoriýalary

  Robot awtomatlaşdyryş çözgütlerini bermäge üns beriň.