sahypa_banner2

Önümler

 • MOCA robot Barista Kiosk spesifikasiýasy

  MOCA robot Barista Kiosk spesifikasiýasy

  MOCA robot barista kiosk, espresso maşyny, ýylmaýjy-doser, kofe temperaturasy we beýleki enjamlar bilen adaty kofeni serwer etmek üçin iki bilelikdäki robot goly bilen döredildi.Süýt esasly kofe we ​​tagamly kofe ýasap biler.Iki gol bilelikde we netijeli işläp biler, bu bolsa kofe öndürmegiň gaýtadan işleniş wagtyny gysgaldyp biler.Kofe taýýarlandan soň, gollaryň biri portafilteri arassalap, öňki ýagdaýyna goýar.

 • Robot doňdurma we şiresi kiosk

  Robot doňdurma we şiresi kiosk

  MOCOM seriýaly robot doňdurma we şire kiosk, görüşiň täsirini artdyryp bilýän aç-açan gümmez bilen bezelendir.Bu aralykda, stoluň üstünde-de, kioskyň aşagyndaky atmosfera zolagy hem alyjylary özüne çekip, ylym we tehnologiýa duýgusyny artdyryp biler.Bu kioskyň esasy wezipesi, bilelikdäki robot goly bilen awtomatiki usulda gury toprak we şire bilen doňdurma hyzmat etmekdir.

 • Robot damjasy kofe köşk

  Robot damjasy kofe köşk

  MOCA seriýaly robot damjaly kofe kiosk, ýörite kofeniň ssenarisini göz öňünde tutup, iki bilelikdäki robot goly bilen döredildi.Iki görnüşli kofe noýbasy dürli tagam görnüşleri hökmünde berilýär.Robotlar bilelikde we netijeli işläp bilerler, bu bolsa damja kofäniň işleýiş wagtyny gysgaldyp biler.Suwy awtomatiki arassalamak ulgamy, damja süzgüçiniň arassaçylyk ýagdaýyna göz ýetirip biler.

 • 2022 Täze geliş fabrigi Göni gyzgyn satylýan kiçi robot kofe köşk

  2022 Täze geliş fabrigi Göni gyzgyn satylýan kiçi robot kofe köşk

  MOCA Mini seriýaly robot kofe kiosk, ýapyk görnüşli gurluş we görüş täsiri üçin uly açyk penjire bilen ýapyk programma üçin ýörite döredildi.Mämişi we goňur esasly reňk dizaýny sarp edijileriň ünsüni özüne çekip biler.Bu MOCA kiçi robot kofe kiosky, esasan, meşhur içerki hyzmatdaş robot goly, doly awtomatiki kofe maşyn, kofe sungat printeri we buz dispenseri bilen enjamlaşdyrylandyr.Süýt köpüginiň üstünde şekil çap etmek bilen täze ýer kofesini awtomatiki öndürip biler.

 • Damja kofe bilen robot barista kofe kiosk

  Damja kofe bilen robot barista kofe kiosk

  Damja kofesi bilen MOCA seriýaly robot barista kiosk, adaty kofe we ​​damja kofesi ýaly köp kofe öndürmek prosesi bilen döredildi.Kofe öndürmek boýunça ähli amallar, robot zakaz etmek arkaly döredilen QR kod ýazgylaryny skanirlemek bilen başlar we bilelikde işleýän robot goly awtomatiki usulda dolandyrylar.Bu önüm indi konseptual dizaýn döwründe.Soonakynda çykar.

 • Custöriteleşdirilen täze dizaýn robot Barista kofe kiosk

  Custöriteleşdirilen täze dizaýn robot Barista kofe kiosk

  MOCA seriýaly robot barista kiosk, espresso maşyny, kofe ýylmaýjy, kofe temperaturasy we ş.m. ulanyp, adaty kofe öndürmek prosesine eýerip, içerde ulanmak üçin niýetlenendir.Kofe öndürmek prosesiniň hemmesi bilelikde robot goly bilen dolandyrylýar.Eplenip bolýan hyzmat ediş penjiresiniň dizaýny, gündelik abatlamak we bejermek üçin has yklymdyr.

 • Açyk stansiýa robot süýt çaýy

  Açyk stansiýa robot süýt çaýy

  “MTD011A” robot süýt çaýy stansiýasy, ýerleşdiriş çeýeligini göz öňünde tutup, iýmit festiwaly, açyk çäreler, karnawallar we ş.m. ýaly açyk amaly ssenariýalar üçin niýetlenendir.Bu süýt çaý stansiýasynyň bezegini dürli amaly ssenariýalary boýunça sazlap bolýar.Bu önüm açyk görnüş hökmünde işlenip düzülenligi sebäpli, ony aňsatlyk bilen ýygnap we saýtda söküp bolýar.Mundan başga-da, materiallary doldurmak islän wagtyňyz aňsat.Robot süýt çaýy açyk stansiýa degişlilikde merjen süýt çaýyny, miweli çaýy we gatyk çaýyny öndürip biler.Içgi öndürmegiň ähli amallary, WeChat tölegini we Alipaýy goldaýan töleg ulgamlary bilen sensor ekranynda ýerleşdirilen sargytlara laýyklykda bilelikde robot goly bilen awtomatiki usulda dolandyrylýar.Içgileriň we doňdurmanyň tagamlary, şeker derejesini, içginiň temperaturasyny we gaty goşundy mukdaryny üýtgetmek arkaly adamlar tarapyndan sazlanyp bilner.

 • Robot barista oturdylan iş stansiýasy

  Robot barista oturdylan iş stansiýasy

  MOCA seriýaly robot barista oturdylan iş stansiýasy, kofe dükanynyň amaly senarisi üçin döredildi.Bu, hakyky barista ýaly latte sungatyny edip bilýän kofe eýesiniň el kömekçisine meňzeýär.Robot goly, köp gatly ýürek we çigildemiň iki nagşyny ýasap, baristanyň hereketlerine öýkünip biler.

 • Doly awtomatiki enjamlar robot çaý dükany

  Doly awtomatiki enjamlar robot çaý dükany

  MOCA seriýaly robot barista kiosk, espresso maşyny, kofe ýylmaýjy, kofe temperaturasy we ş.m. ulanyp, adaty kofe öndürmek prosesine eýerip, içerde ulanmak üçin niýetlenendir.Kofe öndürmek prosesiniň hemmesi bilelikde robot goly bilen dolandyrylýar.Eplenip bolýan hyzmat ediş penjiresiniň dizaýny, gündelik abatlamak we bejermek üçin has yklymdyr.

 • Içerki programma ssenarileri üçin täze moda robot süýt çaýy köşk

  Içerki programma ssenarileri üçin täze moda robot süýt çaýy köşk

  Robot süýt çaý kiosk MTD031A söwda merkezi, uniwersitet, ofis binasy, ulag merkezi we beýleki ýapyk gurşaw ýaly ýapyk amaly ssenariýalar üçin ýapyk görnüşli kiosk hökmünde döredildi.Bu robot süýt çaý kiosk, WeChat tölegini we Alipaýy goldaýan töleg ulgamlary arkaly onlaýn ýerleşdirilen sargytlara görä alkogolsyz içgileri öndürmek üçin bir robot goly bilen enjamlaşdyrylandyr.Alkogolsyz içgiler ýasamagyň ähli amallary, çaý öndürmegiň häzirki prosesini görkezýän hakyky yşyklandyryş görkezijisi bilen bilelikde robot goly bilen awtomatiki usulda dolandyrylýar.Bu süýt çaý kioskynda üç seriýaly içgi bar, olar degişlilikde merjen süýt çaýy, miweli çaý we gatyk çaýydyr.Tagamlar şeker derejesini, içginiň temperaturasyny we gaty goşundy mukdaryny üýtgetmek arkaly adamlar tarapyndan sazlanyp bilner.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen deslapky sargyt funksiýasy sarp edijileri sargytlary öňünden ýerleşdirmek we garaşmazdan içgileri almak üçin has amatly edip biler.

 • Gyzgyn satylýan önüm robot buz içgisi dükany

  Gyzgyn satylýan önüm robot buz içgisi dükany

  MOCOM seriýasy Robot buz içgisi dükany, ýerleşdiriş çeýeligini göz öňünde tutup, iýmit festiwaly, açyk çäreler, karnawallar we ş.m. ýaly açyk amaly ssenariýa üçin döredildi.Bu buz içgisi dükanynyň bezegi dürli amaly ssenariýalaryna görä sazlanyp bilner.Bu önümiň esasy wezipesi köpürjikli çaý, miweli çaý, süýt çaýy, şiresi, doňdurma we ş.m. ýaly alkogolsyz içgilere hyzmat etmekdir.Gaýtadan işlemegiň tizligi dürli amaly ssenariýalaryň talaplaryna esaslanyp düzülip bilner.

 • Robot kabul ediji moda we amatly sargyt

  Robot kabul ediji moda we amatly sargyt

  Sargyt robot kabul edijisi 21 dýuým duýgur ekran bilen sargyt etmek üçin ýörite döredildi.Görüş we ses ýaly köp täsir ediş usullaryny üpjün edip biler.Aňlatma animasiýa dizaýny bu roboty has ynsanperwer edip biler.Bu önüm, esasan, sarp edijilere sargyt amalyny aňsatlyk bilen tamamlamak üçin ses goldaw funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan sensor ekranydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2