habarlar

Robot Baristas: Kofe dükanlarynyň eýeleriniň näme üçin awtomatlaşdyrmaga gözleri bar?

Awtomatlaşdyryş1

Awtomatlaşdyryş, kofe dünýäsi üçin daşary ýurt düşünjesi däl.Ilkinji espresso enjamyndan söwda kiosklaryna çenli prosesi ýönekeýleşdirmek synanyşyklary ösdi.Netijede, robot goluň latte gelmegi üçin size el degirmegi.Bu çakylyk, bilesigeliji aňy ret etmek kyn bolar - bu kofe öndürijiler henizem bazara täze.Şeýle-de bolsa, täzelik pandemiýadan soňky standartlara öwrüler.
COVID-19 kofe dükanlaryna gaty agyr degdi.“Starbucks” ýaly zynjyrlar elmydama galyp bilse-de, garaşsyz kofe eýeleri öz işlerini dowam etdirmek üçin göreşdiler.Gulplar bu ýerde ýeke-täk päsgelçilik däl.Baristany saklamak birneme wagt bäri agyr tema bolup gelýär.Köp adamyň myhmansöýerligi terk etmek kararyna gelmegi bilen, ussat baristany tapmak kyn mesele boldy.
Aboveokardaky meseleler her kimiň awtomatlaşdyryş gyzyklanmasyny döretdi.Maşynlary ulanmak bilen, kofe eýeleri öz kärhanalaryna aşakdaky “howplary” ýok etmäge çalyşýarlar:
AffStaf dolanyşygy
OfeKofe tagamynyň gabat gelmezligi
OVCOVID-19 çäklendirmeleri (gulplama we ýokaşma töwekgelçiligi)

Awtomatlaşdyryş2

Anotherene-de bir zat, kofe jaýynyň içindäki salkyn robot bada-bat kärhanalara tapawutlanmaga kömek edýär.Aöne bir maşyn tejribeli barista bilen deňeşdirip bilermi?Indiki gezek tapalyň.


Iş wagty: 15-2022-nji sentýabr