sahypa_banner2

MOCA

 • MOCA robot Barista Kiosk spesifikasiýasy

  MOCA robot Barista Kiosk spesifikasiýasy

  MOCA robot barista kiosk, espresso maşyny, ýylmaýjy-doser, kofe temperaturasy we beýleki enjamlar bilen adaty kofeni serwer etmek üçin iki bilelikdäki robot goly bilen döredildi.Süýt esasly kofe we ​​tagamly kofe ýasap biler.Iki gol bilelikde we netijeli işläp biler, bu bolsa kofe öndürmegiň gaýtadan işleniş wagtyny gysgaldyp biler.Kofe taýýarlandan soň, gollaryň biri portafilteri arassalap, öňki ýagdaýyna goýar.

 • Robot damjasy kofe köşk

  Robot damjasy kofe köşk

  MOCA seriýaly robot damjaly kofe kiosk, ýörite kofeniň ssenarisini göz öňünde tutup, iki bilelikdäki robot goly bilen döredildi.Iki görnüşli kofe noýbasy dürli tagam görnüşleri hökmünde berilýär.Robotlar bilelikde we netijeli işläp bilerler, bu bolsa damja kofäniň işleýiş wagtyny gysgaldyp biler.Suwy awtomatiki arassalamak ulgamy, damja süzgüçiniň arassaçylyk ýagdaýyna göz ýetirip biler.

 • 2022 Täze geliş fabrigi Göni gyzgyn satylýan kiçi robot kofe köşk

  2022 Täze geliş fabrigi Göni gyzgyn satylýan kiçi robot kofe köşk

  MOCA Mini seriýaly robot kofe kiosk, ýapyk görnüşli gurluş we görüş täsiri üçin uly açyk penjire bilen ýapyk programma üçin ýörite döredildi.Mämişi we goňur esasly reňk dizaýny sarp edijileriň ünsüni özüne çekip biler.Bu MOCA kiçi robot kofe kiosky, esasan, meşhur içerki hyzmatdaş robot goly, doly awtomatiki kofe maşyn, kofe sungat printeri we buz dispenseri bilen enjamlaşdyrylandyr.Süýt köpüginiň üstünde şekil çap etmek bilen täze ýer kofesini awtomatiki öndürip biler.

 • Damja kofe bilen robot barista kofe kiosk

  Damja kofe bilen robot barista kofe kiosk

  Damja kofesi bilen MOCA seriýaly robot barista kiosk, adaty kofe we ​​damja kofesi ýaly köp kofe öndürmek prosesi bilen döredildi.Kofe öndürmek boýunça ähli amallar, robot zakaz etmek arkaly döredilen QR kod ýazgylaryny skanirlemek bilen başlar we bilelikde işleýän robot goly awtomatiki usulda dolandyrylar.Bu önüm indi konseptual dizaýn döwründe.Soonakynda çykar.

 • Custöriteleşdirilen täze dizaýn robot Barista kofe kiosk

  Custöriteleşdirilen täze dizaýn robot Barista kofe kiosk

  MOCA seriýaly robot barista kiosk, espresso maşyny, kofe ýylmaýjy, kofe temperaturasy we ş.m. ulanyp, adaty kofe öndürmek prosesine eýerip, içerde ulanmak üçin niýetlenendir.Kofe öndürmek prosesiniň hemmesi bilelikde robot goly bilen dolandyrylýar.Eplenip bolýan hyzmat ediş penjiresiniň dizaýny, gündelik abatlamak we bejermek üçin has yklymdyr.

 • Robot barista oturdylan iş stansiýasy

  Robot barista oturdylan iş stansiýasy

  MOCA seriýaly robot barista oturdylan iş stansiýasy, kofe dükanynyň amaly senarisi üçin döredildi.Bu, hakyky barista ýaly latte sungatyny edip bilýän kofe eýesiniň el kömekçisine meňzeýär.Robot goly, köp gatly ýürek we çigildemiň iki nagşyny ýasap, baristanyň hereketlerine öýkünip biler.