159233687

Biz hakda

MOTON TEHNOLOGI .ASY

"Sarp ediş pudagyndaky awtomatlaşdyryş çözgüdi."

Biz kim?

Moton Technology Co., Ltd., esasanam gözleg işlerine we sarp ediş pudagynda robot awtomatlaşdyryş integrasiýa önümleriniň önümçiligine ünsi jemleýän innowasiýa tehnologiýa kärhanasydyr.Aýratyn önümlerimiz, akylly bölek önümlerimiz köp ýurtda giňden ulanyldy we müşderilerden köp öwgi aldy.Şol bir wagtyň özünde, gözleg we gözleg işlerine yzygiderli goýýan maýa goýumlarymyz, dürli amaly ssenariýalaryň talaplaryna laýyk bolup biljek täze önümleriň yzygiderli öndürilmegine kömek edýär.MOCA we MOTEA seriýaly önümler, gyzgyn satuw önümlerimiz, ýokary hilli we güýçli durnuklylygy görkezýän saýtlarda gaty gowy çykyş edýär.Geljegi maksat edinýän tehnologiýa kärhanasy hökmünde biziň wezipämiz, ellerimizi boşatmak baradaky gözýetimimizi amala aşyryp, has ösen akylly robot awtomatlaşdyryş önümlerini ösdürmekdir.

Näme edýäris?

Moton Technology, esasanam sarp ediş pudagynda robot awtomatlaşdyryş integrasiýa önümlerini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Önümlerimizde esasan MOCA, MOTEA we MOCOM seriýalary bar.Olar degişlilikde robot kofe kiosky, robot süýt çaý kiosk we azyk we içgi bölek satuw stansiýasy.Mundan başga-da, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen akylly bölek satuw awtomatlaşdyryş önümlerini öndürip bileris.Käbir önümler we tehnologiýalar milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy.Şol önümler howa menzili, söwda merkezi, kollej, metro stansiýalary we ş.m. ýaly dürli ssenariýalarda üstünlikli ýerleşdirildi.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde dürli hünärli 18 inersener bar.Olaryň hemmesi Hytaýyň meşhur uniwersitetlerini bakalawr we magistr derejeleri bilen gutardy we öz gözleg ugurlarynda örän zehinlidir.Häzirki wagtda Hytaýyň meşhur uniwersitetleri bilen käbir tehniki hyzmatdaşlygymyz bar.

2.Daşary ýurtlarda tejribeli marketing topary

Daşary ýurtdaky marketing toparymyzdaky agzalar size professional tehniki goldaw we hyzmatlar berip bilerler.Olaryň hemmesiniň ýazuwda we gürlemekde iňlis dilini gowy bilýän daşary ýurtdaky saýtlarda işlemek tejribesi bar.Uzak möhletli daşary ýurt marketing tejribesi bilen, müşderileriň pikirlerini takyk alyp bileris we müşderilere has gowy hyzmat edip bileris.

3. Hiliň berk gözegçiligi

3.1 Gelýän material barlagy

Gelýän çig mal we komponentler üçin berk hil gözegçilik proseduralaryny ýerine ýetirýäris.Tutuş önümçilik, her tapgyryň berkligini üpjün etmek üçin halkaralaşdyrylan hil dolandyryş syýasatyna eýerýär.Çig mal we komponentler gelýän materiallary barlamak meýilnamasyna laýyklykda ýöriteleşdirilen işgärler tarapyndan synagdan geçiriler.

3.2 Taýýar önümleriň synagy.

Thehli taýýar önümler, hil bölümimiz tarapyndan üpjün edilen hiliň barlagy meýilnamasyna (QAP) ýa-da müşderi tarapyndan tassyklanan gözleg proseduralaryna laýyklykda synagdan geçiriler.

4. OEM & ODM kabul ederliklidir

Müşderiniň talaplaryna esaslanyp, ýöriteleşdirilen dizaýny etmäge ukyply.OEM we ODM ikisi hem biziň üçin kabul ederliklidir.Müşderileriň talaplary önümçiligimiziň görkezmeleri.

Zawod

Önümçilik bazamyz, Liaoning welaýatynyň Şenýan welaýatynyň Sujiatun etrabynda ýerleşýär.Desganyň gurluşyk meýdany 20,000 inedördül metr töweregi.Önümçilik enjamlarymyzda Italiýa El.En süýümli lazer kesiji maşyn, Taýwan Tailift CNC ýokary takyk CNC zarba maşyn, Taýwan Tailift ýokary takyklyk CNC egiriji maşyn, Şweýsariýa Bystronic ýokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn, Şweýsariýa Bystronic CNC egiriji maşyn, KUKA kebşirleýji robot, OTC kebşirlemek roboty we ş.m.

1

Şweýsariýanyň Bystronic Xact-160 CNC egirme enjamy

2

Şweýsariýanyň Bystronic Xact-50CNC egirme enjamy

3

Aukaide çyzgy

4

Germaniýa LISSMAC Deburring enjamy

5

EL.EN FIBER PLUS 3015 lazer kesiji maşyn

6

Taýwan Tailift VISE 1250 ýokary takyklyk CNC zarba enjamy

7

KUKA kebşirleýji robot

8

OTC kebşirleýji robot

Tehnologiýa, önümçilik we synag

Gözleg we gözleg topary, daşarky dizaýn, gurluş we mehanizm dizaýny, elektrik we dolandyryş dizaýny, robot öndürmek we programma üpjünçiligini ösdürmek boýunça ýöriteleşdirilen inersenerleri öz içine alýar.“Moton Technology” işe başlaly bäri gözleg we önüm öndürmeklige bagyşlanýar.Ulgam dizaýnymyzda 3D dinamiki simulýasiýa tehnologiýasy ulanyldy.Hakyky işe başlamazdan ozal hemmetaraplaýyn simulýasiýa amala aşyryp bilýän oflayn 3D simulýasiýa programmirleme tehnologiýasy bar.Mundan başga-da, görüş tanamak pudagynda tehniki toplanmagymyzy ýeňilleşdirmek üçin içerki meşhur uniwersitet bilen birleşýäris.

Ösüş taryhy

2011-nji ýyl

HRD awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy, elektrik we awtomatlaşdyryş enjamlary üçin söwda kompaniýasy hökmünde döredildi.

2016

“Boneng transmissiýa Co., Ltd.” mehaniki enjamlaryň satuwy we önümçiligi hökmünde döredildi.

2019

Hindi we Wýetnam şahamçalary halkara marketingiň giňelmeginiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.

2020

Topar kompaniýasy esasan gözleg işlerine we akylly bölek önümleriniň önümçiligine ünsi jemlänsoň, Moton tehnologiýasy kärhanalardan ýokarda birleşdi.

Toparymyz

Toparymyza, Siemens ýaly meşhur halkara we içerki kärhanalardan çuňňur tehniki toplama we daşary ýurtlarda uly marketing tejribesi bolan hünärmenler ýolbaşçylyk edýär.Işgärleriň 20% -den gowragy magistr derejesi bilen.Toparyň ähli agzalary maksada ýetmek üçin hyjuwdan we hyjuwdan doly.

Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýet kärhananyň janydyr.Medeniýet bilen hyzmatdaşlygyň möhümdigine doly düşünýäris we her bir toparyň agzasynyň ýüregine birleşýäris, sebäbi kärhanamyzyň ösüşini şu esasy gymmatlyklar goldaýar.Olar dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik we hyzmatdaşlyk.

Dogruçyllyk

Kärhanamyz elmydama adamlara gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak, ýokary hilli we ýokary abraýly ýörelgelere eýerýär.

Dogruçyllyk kärhanamyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesine öwrüldi.

Şeýle ruhuň bolmagy bilen, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

Innowasiýa

Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

Innowasiýa, korporatiw medeniýetimiziň özenidir.

Innowasiýa güýçlenmäge alyp barýan ösüşe alyp barýar.

Jogapkärçilik

Biziň kärhanamyz müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.

Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.

Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.

Elmydama kärhanamyzy ösdürmek üçin hereketlendiriji güýç boldy.

Hyzmatdaşlyk

Biziň kärhanamyz korporasiýany örän möhüm maksat hasaplaýar, sebäbi bilelikde işlemek ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döredýär.

Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir

Biz hemişe hyzmatdaşlyk atmosferasyny gurmaga çalyşýarys.

Müşderilerimiziň käbiri

Satuwdan soň hyzmat

Müşderilerimize Hytaýdan we daşary ýurtlardan satuwdan soň professional hyzmat edýäris.Onlaýn hyzmat 7x24h berilýär.Müşderiler ýerdäki hyzmaty talap etseler, hyzmat inersenerlerimizi düşürmekde kynçylyk çekip bileris.Önümimiziň kepillik möhleti adatça bir ýyl.Kepillik döwründe çalyşmak üçin bölekleri mugt bereris.Şeýle hem goşmaça tölegler bilen kepillik möhletini uzaltmak hyzmatyny berip bileris.